• ____________________________________________________________________________________________________________

Matrika – rodná

zdroj slovakgen.com, internet

Medzi najdôležitejšie záznamy v rodnej matrike sú mená rodičov, ktoré nám umožnia posunúť sa ďalej do minulosti. Pomerne často je v poznámke uvedený aj dátum úmrtia.

V jednotlivých matrikách môžu byť rôzne variácie záznamov, ktoré sa menili podľa toho, v akom časovom období boli písané, pričom sa tam odrážajú aj oblastné rozdiely.

Maďarsky / Hungarian

Latinsky / Latin

Slovensky / Slovak

Anglicky / English

Kereszteltek Anyakönyve

Matricula Baptisatorum

krstení

Baptism Records

 

Maďarsky / Hungarian

Latinsky / Latin

Slovensky / Slovak

Anglicky / English

Folyószám

Numerus Currens

poradové číslo

Entry Number

a szülésnek

Nativitatis

dátum narodenia

Date of Birth

a keresztség felvételének

Collati S. Baptismi

dátum krstu

Baptism Date

neve

Nomen

meno

Name

fiu

masculin.

rod mužský

Son

léany

foeminin.

rod ženský

Daughter

törvényes

legitim.

legitímne

Legitimate

törvénytelen

illegitim.

neligitímne

Illegitimate

A szülok neve, állása és vallása

Nomen Parentum, eorum Conditio et Religio

mená rodičov, zamestnanie, vierovyznanie

Parents‘ Names, Occupation, Religion

Lakhelyük, házszám

Locus Domicilii cum Numero Domus

miesto narodenia a číslo domu

Location & House Number

A keresztszülok neve, állása és vallása

Nomen Patrinorum, eorum Conditio et Religio

mená krstných rodičov, zamestnanie, vierovyznanie

Godparents‘ names, Occupation, Religion

A keresztelönek neve

Nomen Baptisantis

meno kňaza, ktorý krstil

Name of Baptizer

Észrevétel

Observationes

Poznámky

Comments

Comments are closed.