• ____________________________________________________________________________________________________________

Matrika – sobášna

zdroj slovakgen.com, internet

Záznamy v sobášnej matrike nám často odhalia vek v čase sobáša, čo nám umožní dostať sa do približného roku narodenia, bydlisko a pomerne často sú uvedení aj rodičia.

V jednotlivých matrikách môžu byť rôzne variácie záznamov, ktoré sa menili podľa toho, v akom časovom období boli písané, pričom sa tam odrážajú aj oblastné rozdiely.

ukážka sobášnej matriky, rok 1856, latinsky jazyk, originál (klikni na obrázok)

a takto to uvidíte na mikrofilme v študovni archívu

 

 

 

 

 

 

Preklad koloniek v sobášnej matrike

Maďarsky / Hungarian

Latinsky / Latin

Slovensky / Slovak

Anglicky / English

Házasultak Anyakönyve

Matricula Copulatorum

Sobášení

Marriage Records

Maďarsky / Hungarian

Latinsky / Latin

Slovensky / Slovak

Anglicky / English

Folyószám

Numerus Currens

poradové číslo

Entry Number

Az esketés éve és napja

Annus et dies copulationis

dátum sobáša

Date of Marriage

neve és állása ugy szintén a szülöke

Nomen et conditio sponsi et sponsae

meno a stav ženícha a nevesty

Name and occupation of groom and bride

születés és lakhelyük, házszám

Locus originis et domicilii, Nrus domus eorundem

miesto narodenia, bydlisko, číslo domu

Birhplace, Residence & House Number

vallásuk

Religio

vierovyznanie

Religion

koruk

Aetas

vek

Age

nötlen vagy hajadon

coelebs

slobodný/á

Single

özvegy

viduus

vdovec/vdova

Widowed

A tanúk neve és állása

Nomen et Conditio testium

meno svedka a jeho stav

Name of Witness and occupation

Az esketönek neve és tisztje

Nomen et Officium Copulantis

meno kňaza

Name of officiating clergy

Vajjon voltak-e hirdetve? vagy a hirdetésektol s más valami akadálytól felmentetiek?

Num promulgati vel dispensati, in bannis vel aliquo impedimento?

počet oznámení, prekážok, ktoré neumožňujú sobáš

Number of announcements or dispensation. or other impediments in the banns?

Észrevétel

Observationes

poznámky

Comments

Comments are closed.