• ____________________________________________________________________________________________________________

Sčítací hárok 1869 – vnútorná strana

 

Sčítanie obyvateľstva z roku 1869 – vnútorná strana
(klikni na obrázok)

  (stĺpec)
Maďarsky
Popis
Slovensky preklad
       
0
Folyó lakásszám.
  Poradové čísla rodín obývajúcich dom v čase  
  sčítania
 
1
A lakó személyek folyó száma.
  Zaznamenané podľa poradia:
  1 – hlava rodiny
  2 – manželka
  od 3 vyššie – deti, vnuci podľa veku;
 
   ďalej:
   – príbuzní
   – hostia, sluhovia atď.
   – nájomnici
 
2
A lakók vezeték- es
keresztneve,
czime és rangja
 
Bevezetendök pedig következö sorban:
a család (háztartás) feje; neje;
gyermekei, unokái, stb. kor sze-
rint;
a lakásban résztvevö rokonok
vagy más, habár fizetés mel-
lett ott tartózkodó egyének;
csak ideiglen jelonlevö család-
tagok, rokonok vagy idege-
nek (vendégek); szolgák, cse-
lédek és segédmunkások (le-
gény, inas), ha a háznál lak-
nak; albérlök, minden hozzá-
tartozóikkal;
szobatársak, ágyrajárók stb.
  annya = matka
  cseledek = slúžky
  ezek gyermekei = ich deti
   ferfi = muž
  ferjezett = vydatá
  oglalkozasi viszonya = occupation
  foldmivelas = farmer
  gyermek = dieťa
  Gyermeket = deti
  hajadon = slobodná
  haztartas = domácnosť
  honossaga = nationality
  idegenek = cudzinci
  kor = vek
  neje = manželka
  nő = žena
  nős = ženatý
  nőtlen = slobodný
  oreg anyak = stará mama (babička)
  ozvegy = vdovec, vdova
  seged = pomocník
  testver = súrodenec
  veje/sogor = švagor
  oreg anyak = stará mama (babička
  Ozvessen, összesség, összead – súhrn
  sat. (skratka) s’a tobbi = et. cetera.
  seged = pomocník
   segedmunkasok = pomocný robotník
  szolga – sluha, služobník
  szolgak = sluhovia
  szolgalo – slúžka
  unokai – vnuci
  vendegek = hostia
  Priezvisko a
  krstné meno,
  pozícia v dome
 
  Priezvisko a krstné
  meno, adresa a
  pozícia. Deti, vnuci atď.
  podľa veku.
  Ďalší jednotlivci v dome.
 
 
3
Neme
 
az egyén neme az illetö rovatba vezetendö 1 által tüntettetik ki.
 
 
  férfi = muž
  nö = žena
   pohlavie
4
Születése éve
 
   rok narodenia
5
Vallása
t. i.
római-,
görög-,
örmény-,
katholikus;
görög-,
örmény-,
keleti egyházbeli;
helvét-,
ágostai-,
evangelikus;
unitárius,
más keresztyén
hitfelekezetü;
mózes vallásu;
más nem keresz-
tyén hitfelekezetü
-e az illetö?
 
  római-katholikus = rímokatolícke
  görög-katholikus = grekokatolícke
  görögkeleti = právoslávne
  ágostai-evangelikus = evanjelické
  mózes valas = židovské
   vierovyznanie
6
Családi állapota
t.i.
nötlen,
hajadon,
házas,
özvegy,
elvált-e az
illetö egyén?
 
  nötlen = slobodný (neženatý)
  hajadon = slobodná (nevydatá)
  házas = sobáš
  nös = ženatý
  férjezett = vydatá
  özvegy = vdova, vdovec
  elvált = rozvedený
Rodinný stav
 
7
Hivatása vagy
 
t. i. hivatala, keresete vagy
ipara:
hiivatalnokoknál p.o:
állami, megyei, községi-e vagy
ki hivatalnoka?
az ipar és kerestág határozott-
tan megjelölendö;
ha nönek vagy14 éven felüli
egyénnek külön keresete van,
az is kiteendö;
ha valakinek semmi bizonyos
mestersége nincs, kiteendö:
pénzéböl él-e, vagy alamizs-
nából?
csak 14 éven alóli egyénekné!
maradhat e rovat kitöltetle-
nül, ha ugyan a gazdaságnál,
gyárban vagy mesterségnél
stb. nincsenek alkalmazva.
  Birtokos – statkár (majiteľ, vlastník)
  Alamizsnabol – neschopný pracovať
  Povolanie, zamestnanie
8
Foglalkozási viszonya
 
munka- vagy szolgálati vi- szonya;
e rovátban ki kell tüntetni,
vajjon az illetö a kijelölt fog- lalkozásnál önállóan mint vál-lalkozó, vagy mint segéd mükö-
dik-e? vajjon mint tulajdonos,
haszonbérlö, évi vagy havi bér vagy napszám szerint dolgozik-e gazdaságnál, gyárban stb.? mes-
terlegény, inas-e valamely mes-terségnél? birtokos, segéd, könyvvezető, inas-e valamely űzletben? szolgálatban van-e a háztartásnal? stb.
  Csizmadia – obuvník, čižmár
  cipész – obuvník
  eves – každoročný, sezónny
  éves szolga – sezónny sluha
  foldmivelas – roľník
  foldoseged – pomocný roľník
  gazdálkodás – hospodárenie, gazdovanie
  háztartás – domácnosť
  koldus – žobrák
  mesterseget – majstrovský tovariš (pomocník 
  majstra)
  mezei -poľný
  munkasereses – nezamestnaný
  munkás – robotník
  seged – pomocník
  szolga – sluha, služobník
  szolgalo – slúžka, služobníčka
  tanár – učiteľ
  telkes – roľník
  telkes seged – roľnícky pomocník
  zseller – želiar (nevlastnil pôdu, mal ju prenajatú)
  Profesia
 
9
Szülőhelye
 
állam,
ország,
megye,
kerület,
szék,
vidók,
város,
község
  krajina, kraj, mesto
  Lengyelország (skrátene “L.O.”) – Poľsko
 
  Miesto narodenia
10
Honossága
 
Itt a megfelelö
rovatba veze-
tendő 1. által
megjelölendö,
vajjon az illetö
a községben il-
letékes
(helybeli)-e
vagy nem ille-
tékes (idegen)?
 
  helybeli = miestny, tunajší
  idegen = cudzinec
  Občianstvo
 
11
Jelenléte
 
egy hónapon
 
innen ideiglen
 
péld. mint átutazó, vendég, látogató stb.
 
tul huzamosan
.
  innen ideiglen = dočasný
  túl huzamosan = predlžený
  Prítomnosť
12
Távolléte
 
egy hónapon
 
innen ideiglen
 
péld. mint átutazó, vendég, látogató stb.
 
tul huzamosan
 
péld, mint. cseléd, tanaló, vándorláson, katonaságnál stb.
 
  innen ideiglen = dočasný
  túl huzamosan = predlžený
  Neprítomnosť
13
A halybeliek közül
 
olvasnö / irni, olvasni
tud-e ?
 
az illetö rovatba vezetendö tud vagy nem tud által kitllnte-
tendö vajjon olvasni, vagy olvasni a irni tud e az illetö?
  olvasni = čítajúci
  irni = píšucí
  tud = schopný
  nem tude = neschopný, nerozumejúci
Gramotnosť
14
Jegyzet.
 
Ide bejegyzendö, ha az illetö
vak vagy siketnéma, elmebeteg, hülye; továbbá ha az illetö a ren- deskatonasághoz, honvédséghez, szabadságosokhoz, aggastyánok-
hoz, tartalékosok-vagy póttarta- lékosokhoz tartozik; továbbá, vajjon kiszolgáltkatona-e? ezek- nél s a szsbadságosoknál és tar- talékosoknál kiteendő: tiszt al-
tiszt vagy közlegény volt-e az il- letö? idegeneknél kiteendö az ország, a hol honos; távollevök- nél – kivéve a katonaságnál le- vöknél – kiteendő a megye és község, ha az országon belül
vagy az ország, a hol az illetö külföldön létezik.
 
  vak – slepý
  sűketnéma – hluchonemý
  katona – vojak
  Slepý, hluchý, nemý, dementný, voják, na  
  dovolenke, v zálohe, výslužený, dôstojník
  Nyomorék – mrzák, kalika
  Poznámky

Comments are closed.