• ____________________________________________________________________________________________________________

Ako sa to robí …

Ako teda začať?

Hlavný výskum sa robí na základe cirkevných matrík spred roku 1895. Tieto sú uložené v Štátnych archívoch a sú za poplatok 1,5 € za 1 zväzok matriky verejne prístupné. Po roku 1895 sa začali viesť štátne matriky, tie však na základe matričného zákona nie sú verejne prístupné. Prístupné sú len z rokov 1896-1906 a v súčasnosti by už mali byť odovzdané do jednotlivých pobočiek Štátnych archívov. Súčasne s nimi sa vedú aj cirkevné matriky, tie však slúžia len pre potreby cirkvi. Aby sme teda mohli začať výskum osobným štúdiom matrík, je potrebné dopátrať sa k údaju pred rokom 1895.

Údaje v cirkevných matrikách z mnohých obcí často presahujú rok 1895 (napr. gr.kat. matrika z obce Svidník siaha až do roku 1923), je preto dobré zistiť, ako sa príslušná matrika z danej obce zachovala (ak máte smolu, môže sa stať, že matrika sa nezachovala vôbec, alebo len časť). Stačí sa telefonicky alebo elektronicky nakontaktovať na príslušný Štátny archív a informáciu obdržíte obratom. Alebo nás kontaktujte cez mailový formulár alebo priamo na adrese slovakgen@gmail.com.

Aké údaje potrebujeme?

Údaj spred roku 1906 nie je však jediný dôležitý údaj, ktorý potrebujeme. Nakoľko cirkevné matriky sú vedené podľa obcí a vierovyznania, je dôležité vedieť aj tieto údaje. Ťažko totiž nájdeme svojho predka, o ktorom síce máme údaj spred roku 1895, avšak nemáme ani poňatia, z ktorej obce tento človek pochádzal. Aj keď aj táto pomerne častá situácia je pri troche šťastia riešiteľná, pátranie po príslušnej obci zaberie množstvo času a tým aj financií. Menší problém je, ak nepoznáme vierovyznanie. Ak vylúčime židovské, ostáva nám už len rímskokatolícke, gréckokatolícke, evanjelické, pravoslávne, či reformované (napr. kalvínske a pod.). Obyčajne sú predkovia rovnakého vierovyznania ako ich potomkovia a aj samotné priezvisko dokáže veľa napovedať.

Ako získať potrebné údaje?

Najlepším spôsobom je navštíviť najstarších svojich príbuzných, ktorí si veľa veci pamätajú, uchovávajú množstvo originálnych výpisov z matrík, vlastnia starú korešpondenciu, fotografie a pod. Veľkou pomocou sú staré náhrobné kamene zosnulých príbuzných. Najčastejším spôsobom, ako sa dostať pred rok 1895, je požiadať príslušný matričný úrad o vystavenie rodného, sobášneho či úmrtného listu. Tieto výpisy nám poskytnú množstvo zaujímavých informácií, ktoré nás posunú ďalej.

Z rodného listu je možné napríklad zistiť presný dátum narodenia, vierovyznanie, miesto narodenia a najdôležitejší údaj – mená rodičov.

Sobášny list nám okrem presného dátumu sobáša odhalí aj dátumy narodenia alebo aspoň vek ženícha a nevesty v čase sobáša, mená rodičov či názvy obcí odkiaľ pochádzali (tu si treba uvedomiť, že sobáš je dodnes vo väčšine prípadov v mieste bydliska nevesty).

Z úmrtného listu sa dozvieme dátum narodenia, prípadne vek v čase úmrtia, z ktorého sa odpočítaním dopátrame do roku narodenia, miesto úmrtia, meno manželky, či bol vdovec a pod.

Pre lepšie pochopenie uvádzame vymyslenú modelovú situáciu, ktorá nám pomôžu dopátrať sa k nami hľadanému údaju spred roku 1895 (prípadne 1906).
 
Príklad – najstarší údaj je dátum narodenia starého otca Jána X: 17.3.1932 v Hažlíne, rím.kat.

Ako získame údaje zo štátnej matriky?

1. Požiadame matričný úrad v Bardejove (obec Hažlín r.kat. patrí pod matričný úrad Bardejov) o vydanie rodného listu. Poplatok bude 1,5 € za jeden výpis. Z rodného listu sa dozvieme, že jeho rodičmi boli Jozef X z Hažlína a Katarína Y taktiež z Hažlína.

2. Požiadame matričný úrad v Bardejove o vydanie sobášneho listu Jozefa X a Kataríny Y. Predpokladáme, že sobáš bol pred rokom 1932, kedy sa narodil ich syn Ján X. V prípade, že u Kataríny Y bude miesto narodenia iné, zistíme si, pod aký matričný úrad daná obec patrí a o sobášny list požiadame tento matričný úrad (sobáš by sa mal konať v mieste bydliska nevesty).

3. Zo sobášneho listu sa dozvieme, že sobáš bol 26.5.1927 v Hažlíne. Rodičia Jozefa X boli Peter X a Mária Z. Obaja z Hažlína. Dátum narodenia ženícha bol 15.5.1905, Hažlín. Keďže ešte stále nie sme pred rokom 1895, musíme opäť požiadať matričný úrad, tentokrát však nie o rodný list Jozefa X, ktorý sa narodil 15.5.1905, ale keďže jeho rodičia sú nám už známi zo sobášneho listu, požiadame rovno o sobášny list Petra X Márie Z. Ich sobáš sa konal pred rokom 1905, kedy sa narodil Jozef X. V sobášnom liste už bude uvedený dátum narodenia , prípadne vek v čase sobáša a tento údaj nás posunie pred vytúženú hranicu rok 1895.
——————————————————————————————————————————————

Poznámka:

Cirkevné matriky spred roku 1895 sú uložene v príslušných Štátnych archívoch. Kontakty nájdete na stránke Ministerstva vnútra: Adresy Štátnych archívov . Štátne matriky z rokov 1896-1906 sú uložené v pobočkách Štátnych archívoch a sú verejne prístupné. Štátne matriky po roku 1906 sú uložené na jednotlivých matričných úradoch, ale na základe matričného zákona nie sú prístupné verejnosti. Cirkevné matriky po roku 1895 sú uložené na príslušných farských úradoch a sú vedené pre potreby cirkvi.

——————————————————————————————————————————————

Podobne postupujeme v prípade, že vieme dátum sobáša, prípadne úmrtia svojho predka. Možných kombinácií je veľké množstvo, preto si treba hlavne uvedomiť, čo hľadáme a ktorý dokument nám aký údaj dokáže poskytnúť. Takto sa krok po kroku dostaneme až pred rok, ktorý nám umožní pokračovať v pátraní, tentokrát osobne v cirkevných matrikách.

A čo obsahujú teda jednotlivé záznamy?

Rodná matrika: Meno, dátum narodenia (respektíve krstu, nakoľko sú to krstné matriky), mená rodičov – u matky rodné priezvisko, prípadne odkiaľ pochádzala, ich vierovyznanie, bydlisko (názov obce), krstní rodičia, meno krstiaceho kňaza a v poznámke napríklad údaj o úmrtí, sobáši či inej udalosti.

Sobášna matrika: Dátum sobáša, meno sobášiaceho, meno a priezvisko ženích a nevesty, ich vek v čase sobáša, názov obce, vierovyznanie, spoločenský stav, mená svedkov.

Úmrtná matrika: Dátum úmrtia, meno a priezvisko, meno žijúceho manžela prípadne manželky, v prípade nežijúceho partnera je uvedené, že bol/bola vdovec/vdova, názov obce kde žil, vek v čase úmrtia, príčina smrti, dátum a názov obce, kde bol pochovaný.

Comments are closed.